عقیق

بدون شک بهترین نوع کلسدونی همان عقیق است این سنگ تنوع رنگ و اشکال گوناگون و منحصر به خود را دارد. غالبا در عقیق‌ها نوارهای رنگی وجود دا...

ادامه مطلب

یاقوت

یاقوت گونه‌ای از خانواده کورندوم است. بهترین یاقوت در کشور برمه استخراج می‌شود و مرغوب‌ترین و کم‌‌یاب ترین آن قرمزی به رنگ خون کبوتر اس...

ادامه مطلب